LDC , LGS തുടങ്ങിയ മലയാളത്തിൽ ഉള്ള പരീക്ഷകൾക്ക് പഠിക്കുന്നവർക്കായി ഒരു പുതിയ കോഴ്സ് തുടങ്ങുന്നു. തികച്ചും സൗജന്യമായ ഈ കോഴ്സ് ഇത് ചേരുവാൻ ഈ ബ്ലോഗ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയാം. കൂടാതെ ടെലിഗ്രാം ചാനെലുകളിൽ ജോയിൻ ചെയാം. ടെലിഗ്രാം ചാനൽ വഴി ഫ്രീ ആയ വീഡിയോ ക്ലാസ്സുകളും കൊടുക്കുന്നു. സിലബസ് അനുസരിച്ചുള്ള ചിട്ടയായ പഠനം ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക് ജോയിൻ ചെയാം

19 December 2021

അങ്കണവാ ടി Anganwadi| ICDS Supervisor

 അങ്കണവാ ടി Anganwadi| ICDS Supervisor


അങ്കണവാ ടി

ഇന്ത്യയില്‍ കുഞ്ഞുങ്ങളു ടെ പോ ഷകാ ഹാ രക്കുറവും പട്ടിണിയും ഇല്ലാ താ ക്കാ നാ യി തു ടങ്ങിയ പദ്ധതി.

Anganwadi


സം യോ ജി ത ശി ശുവി കസന സേ വന പദ്ധതി| ICDS Programme

 സം യോ ജി ത ശി ശുവി കസന സേ വന പദ്ധതി| ICDS Programme

സം യോ ജി ത ശി ശുവി കസന സേ വന പദ്ധതി| ICDS Programme


 സം യോ ജി ത ശി ശുവി കസന സേ വന പദ്ധതി


സ്ത്രീ കളു ടേ യും കു ട്ടികളു ടേ യും സേ വനത്തിനും ആരോ ഗ്യ പോ ഷകാ ഹാ ര സം രക്ഷണത്തിനും ശാ ക്തികരണത്തിനു മാ യി ഇന്ത്യാ ഗവണ്മെ ന്റിന്റെ വനി താ -ശി ശു വികസന മന്ത്രാ ലയം 1975 ഒക്ടോ ബർ രണ്ടാം തീയതി നടപ്പി ലാ ക്കിയ സാ മൂ ഹ്യ സു രക്ഷാ പദ്ധതിയാ ണ് സം യോ ജിത ശിശു വികസന സേ വന പദ്ധതി (ICDS).

26 November 2021

സ്വയം വിലയിരുത്തലും പരസ്പര വിലയിരുത്തലും (peer assessment)

 സ്വയം വിലയിരുത്തലും പരസ്പര വിലയിരുത്തലും (peer assessment)

11 November 2021

വിലയിരുത്തല്‍ Assessment|Child Psychology and Pedagogy|KTET|ICDS Supervisor|LP UP Assistant

  വിലയിരുത്തല്‍ Child Psychology and Pedagogy|KTET|ICDS Supervisor|LP UP Assistant


വിലയിരുത്തല്‍

 അധ്യാപകര്‍ക്ക് വിലയിരുത്തലിനെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായ ധാരണയുണ്ടെങ്കിലേ പഠിതാവിനെയും പഠനപ്രക്രിയയെയും വിലയിരുത്തി ഗുണനിലവാരം ഉറപ്പാക്കാനുളള ഇടപെടല്‍ നടത്താനാകൂ. 

03 November 2021

ദിനാചരണങ്ങള്‍ |Important dates based on themes

ദിനാചരണങ്ങള്‍ |Important dates based on themes


 ദിനാചരണങ്ങള്‍

[PART 2 ]ഉള്‍പ്പെടുത്തിയുളള വിദ്യാഭ്യാസം| Inclusive education| Child Psychology and pedagogy

 [PART 2 ]ഉള്‍പ്പെടുത്തിയുളള വിദ്യാഭ്യാസം| Inclusive education| Child Psychology and pedagogyഉള്‍പ്പെടുത്തിയുളള വിദ്യാഭ്യാസം

ഉള്‍പ്പെടുത്തിയുളള വിദ്യാഭ്യാസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മലയാളം, ഇംഗ്ലീഷ്, മനശാസ്ത്രം എന്നീ വിഷയങ്ങളില്‍ ചോദ്യം വരാറുണ്ട്. പി എസ് സി പരീക്ഷയിലും പ്രധാനചോദ്യമേഖലയാണിത്.

30 October 2021

ഉള്‍പ്പെടുത്തിയുളള വിദ്യാഭ്യാസം| Inclusive education| Child Psychology and pedagogy

 ഉള്‍പ്പെടുത്തിയുളള വിദ്യാഭ്യാസം| Inclusive education| Child Psychology and pedagogy


ഉള്‍പ്പെടുത്തിയുളള വിദ്യാഭ്യാസം

ഉള്‍പ്പെടുത്തിയുളള വിദ്യാഭ്യാസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മലയാളം, ഇംഗ്ലീഷ്, മനശാസ്ത്രം എന്നീ വിഷയങ്ങളില്‍ ചോദ്യം വരാറുണ്ട്. പി എസ് സി പരീക്ഷയിലും പ്രധാനചോദ്യമേഖലയാണിത്.

കോള്‍ബര്‍ഗിന്റെ സന്മാര്‍ഗവികാസഘട്ടങ്ങള്‍

കോള്‍ബര്‍ഗിന്റെ സന്മാര്‍ഗവികാസഘട്ടങ്ങള്‍


നൈതിക വികാസം /സന്മാര്‍ഗവികാസം/ധാര്‍മിക വികാസം - കോള്‍ബര്‍ഗ്

‍‍ഭാഷാ വികാസം, ചാലക വികാസം, വൈകാരിക വികാസം, വൈജ്ഞാനിക വികാസം, സന്മാര്‍ഗവികാസം എന്നിവ കുട്ടിയുടെ വികാസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട്. 

29 October 2021

child Psychology questions| വ്യക്തിത്വം Personality| ICDS Supervisor Exam|LP UP Assistant

  വ്യക്തിത്വം Personality| ICDS Supervisor Exam|LP UP Assistant

വ്യക്തിത്വം


ഓരോ വ്യക്തിയെയും വേര്‍തിരിക്കുന്ന സവിശേഷമായ ഘടകങ്ങളില്‍ ഏറ്റവും ഉയര്‍ന്നു നില്‍ക്കുന്ന സവിശേഷകത്തിന് ആല്‍പോര്‍ട്ട് നല്‍കുന്ന പേര്? 

 1. കേന്ദ്ര സവിശേഷതകള്‍
 2. മുഖ്യസവിശേഷതകള്‍
 3. ദ്വതീയ സവിശേഷതകള്‍
 4. ബാഹ്യസവിശേഷതകള്‍


ല്‍പോര്‍ട്ട് - ട്രെയിറ്റ് തീയറി

സ്ഥിരതയാര്‍ന്ന സ്വഭാവ സവിഷേതകളാണ് ട്രെയിറ്റുകള്‍

മുഖ്യസവിശേഷതകള്‍ (കാര്‍ഡിനല്‍ ട്രെയ്റ്റ്)- ഒരു വ്യക്തിയുടെ എല്ലാ പ്രതികരണങ്ങളിലും പ്രകടമാകുന്ന സ്വഭാവസവിശേഷത ( ഗാന്ധി- സത്യസന്ധത)

കേന്ദ്ര സവിശേഷതകള്‍ (സെന്‍ട്രല്‍ ട്രെയിറ്റ്) സവിശേഷമായ ട്രെയിറ്റുകള്‍ വ്യക്തിത്വത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നവ ( ദയ, അനുസരണ, സാമൂഹികബോധം)

ദ്വതീയ സവിശേഷതകള്‍( സെക്കണ്ടറി ട്രെയിറ്റ്)-ചില സന്ദര്‍ഭങ്ങളില്‍ മാത്രം പ്രകടമാകുന്നവ ( കയര്‍ത്തു സംസാരിക്കല്‍)

ഫ്രോയിഡ് -മനോവിശ്ലേഷണസിദ്ധാന്തം

ഫ്രോയിഡിന്റെ അഭിപ്രായത്തില്‍ ഇദ് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നത് 

 1. സുഖതത്വം
 2. യാഥാര്‍ത്ഥ്യബോധതത്വം
 3. സാന്‍മാര്‍ഗ തത്വം
 4. അസ്വാഭാവിക തത്വം

ഫ്രോയിഡിന്റെ അഭിപ്രായത്തില്‍ യാഥാര്‍ഥ്യതത്വം , സന്മാര്‍ഗതത്വം, എന്നിവ വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ ഏതൊക്കെ ഘടകങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു 

 1. ഇദ്, ഈഗോ
 2. ഈഗോ, ലിബിഡോ
 3. ഈഗോ, സൂപ്പര്‍ ഈഗോ
 4. ഇദ്, ലിബിഡോ

മനോവിശ്ലേഷണ സിദ്ധാന്തം ( Psycho analytic theory )

ആസ്ട്രിയന്‍ മന:ശാസ്ത്രജ്ഞനായ സിഗ്മണ്ട് ഫ്രോയിഡാണ് ഇതിന്റെ ആവിഷ്കര്‍ത്താവ്.

കാള്‍ യുങ്ങ്, ആല്‍ഫ്രഡ് അഡ്ലര്‍ എന്നിവരാണ് മറ്റു വക്താക്കള്‍.


മനസിന് മൂന്നു തലങ്ങള്‍

ബോധമനസ് ( പ്രത്യക്ഷത്തില്‍ അറിവുളളതും ഓര്‍ക്കാന്‍ കഴിയുന്നതുമായ അനുഭവങ്ങള്‍)

ഉപബോധമനസ്

ആബോധമനസ് ( പൂര്‍ത്തീകരിക്കപ്പെടാത്ത ആഗ്രഹങ്ങള്‍, വേദനാജനകമായ അനുഭവങ്ങള്‍ എന്നിവ ഇവിടെയാണ്. അടിച്ചമര്‍ത്തപ്പെട്ടവ) 

അബോധതലത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ചിന്തയിലൂടെയും സ്വപ്നങ്ങളിലൂടെയുമൊക്കെ പ്രകാശിതമാവുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം വിശദീകരിച്ചു.

മനസിന്റെ ഘടന

ഇദ്ദ്-മാനസീക ഊര്‍ജത്തിന്റെ ഉറവിടം, മനുഷ്യനിലെ മൃഗവാസനകള്‍, സ്വന്തം ആനന്ദം മാത്രം ലക്ഷ്യം. വൈകാരിക നിയന്ത്രണമില്ല

ഈഗോ- യാഥാര്‍ത്ഥ്യബോധത്താല്‍ നയിക്കപ്പെടുന്നു. നിയമങ്ങളെ മാനിക്കുന്നു.

സൂപ്പര്‍ ഈഗോ- ആദര്‍ശബോധം, ഉയര്‍ന്ന ധാര്‍മിക ബോധം, മനസാക്ഷി

ഇദ്ദ് കൂടിയാലും സൂപ്പര്‍ ഈഗോ കൂടിയാലും പ്രശ്നമാണ്.

മനോലൈംഗിക ഘട്ടങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഫ്രോയ്ഡ് പറഞ്ഞു

ലിബിഡോ- ഇദ്ദിനെ പ്രവര്‍ത്തനനിരതമാക്കുന്ന ഊര്‍ജം.

ബോധതലമല്ല മറിച്ച്, അബോധതലമാണ് ശരിയായ യാഥാര്‍ഥ്യമെന്ന് അദ്ദേഹം കരുതി.

ഒരു വ്യക്തിയുടെ വ്യക്തിത്വം നിര്‍ണയിക്കുന്നതില്‍ മനസിന്റെ സൈക്കോഡൈനാമിക്സിന് ഊന്നല്‍ നല്‍കുന്ന സിദ്ധാന്തം അറിയപ്പെടുന്നത് 

 1. സൈക്കോ സോഷ്യല്‍ തീയറി
 2. സൈക്കോ ഡൈനാമിക് തീയറി
 3. സൈക്കോ അനലറ്റിക് തീയറി ( മനോ വിശകലന സിദ്ധാന്തം)
 4. ട്രെയിറ്റ് തീയറി


പഠനം 5 വാദങ്ങൾ

1. ബിഹേവിയറിസം

2. ഗസ്റ്റാള്‍ട്ടിസം

3. ജ്ഞാതൃവ്യവഹാരവാദം ( Cognitive behaviourism)

4. മാനവികതാവാദം (Humanism)

5. ജ്ഞാതൃവാദം (Cognitivism)

6. സാമൂഹ്യജ്ഞാതൃവാദം (Social constructivism)

7. നാഡീമന:ശാസ്ത്രം (neuropsychology)
Click the Below topic Links to get The notes

പഠനം വാദങ്ങൾ

ബിഹേവിയറിസം

ഗസ്റ്റാള്‍ട്ടിസം Gestaltism Learning methods


ജ്ഞാതൃവ്യവഹാരവാദം ( Cognitive behaviorism)

 
മാനവികതാവാദം (Humanism)

ജ്ഞാതൃവാദം (Cognitivism)


നാഡീമന:ശാസ്ത്രം (neuropsychology)|പഠനത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഘടകങ്ങള്‍

 
കോള്‍ബര്‍ഗിന്റെ സന്മാര്‍ഗവികാസഘട്ടങ്ങള്‍

വ്യക്തിത്വം Personality

 
ഉള്‍പ്പെടുത്തിയുളള വിദ്യാഭ്യാസം Inclusive education

PART 2 ഉള്‍പ്പെടുത്തിയുളള വിദ്യാഭ്യാസം  Inclusive education

ദിനാചരണങ്ങള്‍ Important dates based on themes


 
 
 
READ More :

 

Child Psychology Notes

Anganwadi Worker Notes

 Pedagogy  Malayalam Notes

LPSA Study Notes

KTET Notes

UPSA Study Notes

Complete NOTES Child Psychology

23 October 2021

ICDS Supervisor Main Exam Preparation|LP UP Assistant|Child Psychology and Pedagogy|Previous Questions and answers

 

ICDS Supervisor Main Exam Preparation|LP UP Assistant|Child Psychology and Pedagogy|Previous Questions and answers

ഈ ഒരു ബ്ലോഗിൽ ഓരോ മുൻകാല ചോദ്യപേപ്പറുകളും ആവശ്യമെങ്കിൽ ഉത്തരത്തിന്റെ വിശദീകരണവും കൊടുക്കുന്നതാണ്. വിശദീകരണം വേണം എന്ന് അഭിപ്രായം ഉള്ളവർക്കു താഴെ കമന്റ് ചെയാവുന്നതാണ്. 

നാഡീമന:ശാസ്ത്രം (neuropsychology)|പഠനത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഘടകങ്ങള്‍

 നാഡീമന:ശാസ്ത്രം (neuropsychology)|പഠനത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഘടകങ്ങള്‍

നാഡീമന:ശാസ്ത്രം (neuropsychology)


പഠനം എന്നത്  നാഡീശാസ്ത്രപരമായ ഒരു പ്രക്രിയയാണ് എന്നതാണ് നാഡീമന:ശാസ്ത്രം മുന്നോട്ടുവെക്കുന്നത്. അതായത് നാഡീകോശങ്ങള്‍ക്ക് പഠനപ്രക്രിയയില്‍ കാര്യമായ പങ്കുണ്ട്.

പഠനം 5 വാദങ്ങൾ| ICDS Supervisor|LP UP Assistant| Child Psychology

 

 പഠനം 5 വാദങ്ങൾ| ICDS Supervisor|LP UP Assistant

പഠനം 5 വാദങ്ങൾ| ICDS Supervisor|LP UP Assistant| Child Psychology

എന്താണ്  പഠനം?

പഠനത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഓരോ മന:ശാസ്ത്ര സമീപനവും വ്യത്യസ്ത കാഴ്ചപ്പാടുകളാണ് അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. 

ജ്ഞാതൃവാദം (Cognitivism) | പഠനം 5 വാദങ്ങൾ| ICDS Supervisor|LP UP Assistant

 ജ്ഞാതൃവാദം (Cognitivism) | പഠനം 5 വാദങ്ങൾ| ICDS Supervisor|LP UP Assistant

5. ജ്ഞാതൃവാദം (Cognitivism)


ജ്ഞാതൃവാദത്തിന്റെ പ്രധാനവക്താവ് ജീന്‍ പിയാഷെയാണ്. 

മാനവികതാവാദം (Humanism)|പഠനം 5 വാദങ്ങൾ| ICDS Supervisor|LP UP Assistant

 മാനവികതാവാദം (Humanism)|പഠനം  5 വാദങ്ങൾ| ICDS Supervisor|LP UP Assistant

മാനവികതാവാദം (Humanism)


കാള്‍ റോജേഴ്സും അബ്രഹാം മാസ്ലോവുമാണ് മാനവികതാവാദം പ്രധാനമായും മുന്നോട്ടുവെച്ചത്.

ജ്ഞാതൃവ്യവഹാരവാദം ( Cognitive behaviorism)| ICDS Supervisor|LP UP Assistant

 ജ്ഞാതൃവ്യവഹാരവാദം ( Cognitive behaviorism)| ICDS Supervisor|LP UP Assistant

ജ്ഞാതൃവ്യവഹാരവാദം ( Cognitive behaviorism)


ബെഞ്ചമിന്‍ എസ്. ബ്ലൂം, ആല്‍ബര്‍ട്ട് ബന്ദൂര, ഇ.സി.ടോള്‍മാന്‍ എന്നിവരാണ് ഇതിന്റെ മുഖ്യവക്താക്കള്‍.